Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 26.12.2016.

 

 

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013. године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 5/2016 од децембра 2016. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за услуку извођења ексурзије.

 

Назив наручиоца:

Основна школа Миливоје Боровић

Адреса наручиоца:

31312 Мачкат

Интернетстраница наручиоца:

www.osmackat.org.rs

Е-mail адреса наручиоца:

оsmackat@ptt.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

услуга

 

Позив за достављање понуде за ЕКСКУРЗИЈУ УЧЕНИКА 1- 4. РАЗРЕДА.

  

Позив за достављање понуде за ЕКСКУРЗИЈУ УЧЕНИКА 5- 8. РАЗРЕДА.

 

 Начин преузимања конкурсне документације: На pорталу УЈН  или на интернет страни школе - ПРЕУЗМИ

 

 Новости