Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 16.03.2015.

Основна школа

МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ

Број 73-15

Датум 19.02.2015

МАЧКАТ

 

          На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.68-15/2 од  19.02.20.2015.године, доноси се

 

 

О Д Л У К А

о додели уговора 

 

            У јавној набавци добара – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИА , бира се као најповољнија понуда понуђача  ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Д.О.О БЕОГРАД, заведена под број 57-15 од18.02.2015 године,, са којима ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговори о јавној набавци предметних добара.

 

Образложење

 

         На основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 01-15 од 02.02..2015.године, спроведен је поступак доделе уговора о јавној набавци ДОБАРА у поступку јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12).       

 

А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

 

1.            Назив наручиоца: Основна школа Миливоје Боровић,Мачкат

2.      Адреса наручиоца: место: 31312 Мачкат

3.      Редни број јавне набавке 01-15 .

4.      Предмет  ЈН је набавка  добара и то: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

5.      Врста поступка ЈН: Јавна набавка мале вредности,

6.      Подаци о ЈН из плана набавки:средства на конту 421211,

7.      Процењена вредност ЈН је: 750.000,00динара (без ПДВ-а).

8.      Критеријум избора најповољније понуде: најнижа понуђена цена.

 

Б.  ПРОЦЕДУРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЦЕНА И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА:

 

1.      Позив за достављање понуда:

 

         У складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.01-15,  је дана 09.02. 2015. године, објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца www.osmackat.org.rs, а истовремено је позив упућен директно путем телефонским путем  следећим  потенцијалним понуђачима:

 

1.      ЕПС Снабдевање,Београд

2.      Плава муња,Београд

3.      Руднап Гроуп А.Д Београд

 

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са  19.02. 2015.године, до 12,00 часова.

 

 

 

 

2.      Приспеле понуде понуђача:

 

        Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да су на адресу         наручиоца у наведеном року приспеле понуде следећих понуђача и то као:

 

           Неблаговремене понуде поднели су следећи понуђачи:

Табела 1

 

Ред. број

Назив, седиште и облик организовања понуђача

Деловодни број под којим је понуда уписана

Датум подношења понуде

Време

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:

Табела 2

Ред. број

Назив, седиште и облик организовања понуђача

Деловодни број под којим је понуда уписана

Датум подношења понуде

Време

1.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Београд

57-15

18.02.2015

    10

2.

Д.О.О Вуковић 1967,Ветерник

59-15

18.02.2015

13

Поступак отварања понуда је спроведен  по истеку рока за достављање понуда т.ј. дана 19.02. 2015. године  са почетком у 12часова а окончан је истог дана у 12.45часова.

Отварању понуда су присуствовали  овлашћени представници понуђача, понуђачима који  нису присуствовали отварању понуда достављен је у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда.

Неблаговременених понуда није било

 

3.      Преглед и оцена понуда:

 

После отварања понуда Комисија је дана 19. 02. 2015. године, извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:

3.а. неисправне и неприхватљиве понуде су:

        НИЈЕ БИЛО

 

3.б. исправне и прихватљиве понуде су:

 

·         Понуда бр 18-01-2339/1-15понуђача ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Београд

o    понуђена цена 382.469,00дин. (без ПДВ-а),

o    услови плаћања: сукцесивно до 28 умесецу за претходни месец

 

·         понуда бр. 0215-15ЈН понуђача Д.О.О Вуковић 1967,Ветерник,

o    понуђена цена _423.470,80 дин. (без ПДВ-а)

o    услови плаћања:, сукцесивно до 28 умесецу за претходни месец

o     

 

 

 

 

Наведене понуде у потпуности испуњавају све обавезне и додатне услове из Закона о јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.

 

4.      Рангирање исправних и прихватљивих понуда:

 

На основу свеобухватне и стручне оцене понуда, а применом критеријума најниже понуђене цене, комисија је извршила рангирање свих исправних и прихватљивих понуда:

 

 

 

Ред. Бр.

ПОНУЂАЧ

БРОЈ ПОНУДЕ

Из Табеле 2

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Са ПДВ-ом

1.

ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Београд

57-15

382.469,20дин.

458.963,00дин.

2.

Д.О.О Вуковић 1967,Ветерник

59-15

423.470,80ДИН.

508.164,96дин.

 

6.      Предлог комисије за јавну набавку:

 

         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, комисија је предложила наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци добара –ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА са понуђачем ЕПС СНАБДЕВАЊЕ,Београд  ул.Царице Милице 2 чија је понуда бр.18-01-2339/1-15 од 11.02.2015.године, оцењена као исправна, прихватљива и наjповољнија у поступку јавне набавке мале вредности.

       

 

        

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 Новости