Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Савет родитеља

САВЕТ РОДИТЕЉА - 25.09.2015.

 Савет родитеља

 

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља уче­ни­ка сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује пред­школ­ски програм.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у раз­во­ју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно уче­ни­к са сметњама у развоју.

Основни програмски задаци Савета родитеља су:

- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе.

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,

- организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,

- организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,

- педагошко психолошко образовање родитеља,

- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу уп­рав­љања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.


Чланови Савета родитеља по одељењима:

Име и презиме

Представник родитеља:

Владан Секулић

1. разреда Мачкат

Зорица Анџић

2. разреда Мачкат

Јулија Антонијевић

3. разреда Мачкат

Илија Гукић

4. разреда Мачкат

Далиборка Костадиновић

1. и 2. разреда ИО Шљивовица

Милка Томић

4. разреда ИО Шљивовица

Бориша Баковић

1. разреда ИО Крива Река

Драгица Филиповић

3. разреда ИО Крива Река

Светлана Гојковић

2. и 4.разреда ИО Крива Река

Радован Владисављевић

2. разреда ИО Горња Шљивовица

Миле Томоњић

3.и 4. разреда ИО Горња Шљивовица

Данијела Шопаловић

5. разреда Мачкат

Милена Брковић

5.разреда ИО Шљивовица

Миленија Стојановић

6. разреда Мачкат

Драгољуб Шкодрић

6.разреда ИО Шљивовица

Зорица Марић

7. разреда Мачкат

Весна Војиновић

7.разреда ИО Шљивовица

Милисав Меловић

8. разреда Мачкат

Раденка Николић

8.разреда ИО Шљивовица


Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је за­ду­жен за рад и координирање овог саветодавног тела. Метод рада Савета треба да буде разноврстан: рад на седницама савета свих родитеља одељења, са групама ученика (који имају недовољне оцене, који су били добри ученици па сада заостају, социјални проблеми и слично), са целом одељенском заједницом и заједничком седницом родитеља и ученика, састанци одељењске заједнице. Планирана су 4 састанка, по један за сваки квартал у години.


 

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације

Носиоци реализације

Октобар

1. Извештај о реализацији васпитно-образовног задатка у протеклој школској години.

2. Усвајање програма рада Савета родитеља за ову школску годину.

3. Помоћ разредном старешини у организовању друштвено корисног рада, решавању дисциплинских проблема, индивидуални разговори са ученицима и родитељима

4. Пружање помоћи тимовима у реализацији одређених активности

5. Успех ученика на првом тромесечју и мере за унапређивање рада.

Анализирање, предлагање, учествовање у активностима, дискусија, састанци, извештај

извештај

 

-Директор

-Стручни сарадник

-Чланови Савета родитеља

-Одељењске старешине

 

Децембар

1.  Чести разговори са слабим ученицима и родитељима тих ученика

2. Организује помоћ слабим ученицима од стране бољих ученика

3. Прати оптерећеност ученика у ваншколским активностима,

4. Ради на органозовану културно забавног живота ученика у школи.

5. Успех ученика на другом тромесечју и мере за унапређивање рада.

Март

1. Врши сталан увид у однос ученика према раду и извршавању постављених задатака и обавеза,

2. Врши утицај на родитеље који немају довољно контроле над ученицима и тражи одговорност родитеља

3. Припреме за екскурзије ученика.

4. Брине о ученицима слабијег материјалног стања.

5. Успех ученика на трећем тромесечју и мере за унапређивање рада.

Анализирање, предлагање, учествовање у активностима, дискусија, састанци, извештај

извештај

 

-Директор

-Стручни сарадник

-Чланови Савета родитеља

-Одељењске старешине

 

Мај - јун

1.  Праћење понашања ученика током године и обављање разговора са ученицима

2. Рад савета родитеља школе у протеклој години и позитивна пракса из рада. Избор нових чланова Савета

3. Предлог програма рада за наредну школску годину.

4.  Резултати успеха ученика на крају наставне године.

*Начин праћења реализације Програма Савета Родитеља: на крају школске године увидом у то које су активности реализоване. Носиоци праћења су комисија за праћење ГПРШ.Извештавање путем записника са састанака Савета родитеља.Новости