Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Савет родитеља у школској 2016/2017. години

САВЕТ РОДИТЕЉА - 09.10.2016.

Савет родитеља

 

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља уче­ни­ка сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује пред­школ­ски програм.


У установи у којој стичу образовање деца и ученици са посебним потребама, члан савета родитеља је и представник родитеља деце,  односно уче­ни­к са посебним потребама.


Основни програмски задаци Савета родитеља су:


- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе.

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,

- организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,

- организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,

- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу уп­рав­љања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.


Чланови Савета родитеља по одељењима: 

Име и презиме

Представник родитеља:

Марија Стојановић

1. разреда Мачкат

Наташа Анџић

2. разреда Мачкат

Биљана Марић

3. разреда Мачкат

Јулија Антонијевић

4. разреда Мачкат

Јагода Војиновић

1. разреда ИО Шљивовица

Раденко Костадиновић

2. и 3. разреда ИО Шљивовица

Светлана Гојковић

1. и 3. разреда ИО Крива Река

Бориша Баковић

2. разреда ИО Крива Река

Драгица Филиповић

4. разреда ИО Крива Река

Давид Костадиновић

1. и 4. разреда ИО Горња Шљивовица

Милица Марјановић

3. разреда ИО Горња Шљивовица

Илија Гукић

5. разреда Мачкат

Славица Војиновић

5.разреда ИО Шљивовица

Aна Брковић

6. разреда Мачкат

Милена Брковић

6.разреда ИО Шљивовица

Небојша Кутлашић

7. разреда Мачкат

Драгољуб Шкодрић

7.разреда ИО Шљивовица

Зорица Марић

8. разреда Мачкат

Ана Милосављевић

8.разреда ИО Шљивовица


План активности Савета родитеља

 

 

Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је за­ду­жен за рад и координирање овог саветодавног тела. Седницама Савета присуствују и дирекор школе и правник. Метод рада Савета треба да буде разноврстан: рад на седницама савета свих родитеља одељења, са групама ученика (који имају недовољне оцене, који имају потешкоће, социјални проблеми и слично), са целом одељенском заједницом и заједничком седницом родитеља и ученика, састанци одељењске заједнице. Годишњим планом рада установе планиранo je 5 састанка Савета родитеља, по један за сваки квартал и један на крају школске године.

 

Чланови  Савета родитеља биће укључени у :

 

·        Стручни актив за школско развојно планирање: Илија Гукић

·        Тим за самовредновање рада школе: Јулија Антонијевић

·        Тим за заштиту деце од насиља: Драгољуб Шкодрић

 


 

 

 

Сарадња са родитељима

 

     Циљ: Успостављање успешне сарадње родитеља и школе,  међусобно уважавање и поверење како би заједнички што боље деловало на развој ученика.

Сарадња ће се остваривати:

индивидуално - индивидуалним разговорима наставника, стручних сарадника и директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи и проблемима у учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно понашање и очување угледа школе;  Сваки наставник ће према својим могућностима које су објективне природе (рад у две школе) предложити дан „отворених врата“, а на огласним таблама сваке школе биће истакнуто време  (час) када одељењске старешине и други наставници примају родитеље.

писмено контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;

групно – групни разговори биће организовани за родитеље ученика код којих се јављају тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боље решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са директором и школским педагогом и психологом, односно специјалним педагогом.

 

класичним родитељским састанцима сазиваће их, припремати и водити одељењски старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је нјмање четири родитељска састанка у току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће се у дневницима рада.

 

 

    Школа је сачинила распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељима. Они ће садржати следеће елементе: име и презиме наставника, дан одређен за ову активност и време. Овај распоред биће истакнут на огласној табли школе. 

 

 Новости