Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

Савет родитеља у школској 2017/2018. години

САВЕТ РОДИТЕЉА - 09.10.2017.

Савет родитеља

 

У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља уче­ни­ка сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује пред­школ­ски програм.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са посебним потребама, члан савета родитеља је и представник родитеља деце,  односно уче­ни­к са посебним потребама.Основни програмски задаци Савета родитеља су:

- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања јединства васпитно-образовних утицаја на најмлађе.

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег васпитно-образовног рада са ученицима,

- организовање успешног повезивања школе са друштвеном средином,

- организовање и усмеравање рада савета одељења и родитељских састанака,

- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад школе.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу уп­рав­љања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.


Чланови Савета родитеља по одељењима: 


План активности Савета родитеља

 

Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је за­ду­жен за рад и координирање овог саветодавног тела. Седницама Савета присуствују и дирекор школе и правник. Метод рада Савета треба да буде разноврстан: рад на седницама савета свих родитеља одељења, са групама ученика (који имају недовољне оцене, који имају потешкоће, социјални проблеми и слично), са целом одељенском заједницом и заједничком седницом родитеља и ученика, састанци одељењске заједнице. Годишњим планом рада установе планиранo je 5 састанка Савета родитеља, по један за сваки квартал и један на крају школске године.

 

Чланови  Савета родитеља биће укључени у :

 

·        Стручни актив за школско развојно планирање: Јулија Антонијевић

·        Тим за самовредновање рада школе: Силвија Аћимовић и Милена Бабић

 

·        Тим за заштиту деце од насиља: Драгољуб Шкодрић

 

Сарадња са родитељима

 

     Циљ: Успостављање успешне сарадње родитеља и школе,  међусобно уважавање и поверење како би заједнички што боље деловало на развој ученика.

Сарадња ће се остваривати:

ü индивидуално - индивидуалним разговорима наставника, стручних сарадника и директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи и проблемима у учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно понашање и очување угледа школе;  Сваки наставник ће према својим могућностима које су објективне природе (рад у две школе) предложити дан „отворених врата“, а на огласним таблама сваке школе биће истакнуто време  (час) када одељењске старешине и други наставници примају родитеље.

ü писмено  контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;

ü групно – групни разговори биће организовани за родитеље ученика код којих се јављају тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боље решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са директором и школским педагогом и психологом, односно специјалним педагогом.

ü класичним родитељским састанцима  сазиваће их, припремати и водити одељењски старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је нјмање четири родитељска састанка у току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће се у дневницима рада.
 

Школа је сачинила распоред индивидуалних састанака и разговора са родитељимa. Они ће садржати следеће елементе: име и презиме наставника, дан одређен за ову активност и време. Овај распоред биће истакнут на огласној табли школе. 

 Новости