Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЈАВНА НАБАВКА ОГРЕВА

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 09.10.2015.

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 413-14 од 10.09. 2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Основна школа Миливоје Боровић

Адреса наручиоца:

31312 Мачкат

Интернетстраница наручиоца:

www.osmackat.org.rs

Е-mail адреса наручиоца:

оsmackat@ptt.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

добра

 


Позив за поднишење понуда за набавку огрева - ПРЕУЗМИ


Начин преузимања конкурсне документације: На pорталу УЈН  или на интернет страни школе ПРЕУЗМИ
Новости