Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ОГРАДА ЗА ШКОЛСКА ДВОРИШТА

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 04.07.2014.

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 302-14 од m24.06. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Основна школа Миливоје Боровић

Адреса наручиоца:

31312 Мачкат

Интернет страница наручиоца:

www.osmackat.org.rs

Е-mail адреса наручиоца:

оsmackat@ptt.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Радови

 

Кратак опис предмета набавке:

Изградња металне ограде око школског игралишта у ИО Крива Река и у ИО Шљивовица

Опис предмета садржи природу и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова.

Ознака предмета набавке:

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке.

 

            Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

-          лично/непосредно у просторијама наручиоца у Шљивовици, канцеларија секретара школе сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова све до истека рока за достављање понуда,

-          са интернет странице наручиоца www.osmackat.org.rs - ПРЕУЗМИ

 

-          са сајта Портала за јавне набавка.Новости