Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 05.05.2017.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Назив наручиоца:

Основна школа Миливоје Боровић

Адреса: 31312 Мачкат

 

    Интернет страница: www.osmackat.org.rs

 

2. Врстапоступка јавна набавка мале вредности         

 

3. Предмет набавке               

Предмет набавке су :услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу спортске хале код школе у Мачкату.

 

 

4. Начин преузимања конкурсне документације:

 На Порталу УЈН  или на интернет страни школе.

 

 

5. Критеријум за оцењивање понуда:

    НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

 

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:

Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 26.05.2017године до 12, 00 часова.

 

   7. Отварање понуда:

    Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 26.05.2017.године у 12,15 часа.

 

   8. Лице за контакт:

 

Милорад Кнежевић,секретар. службеник за јавне набавке. 

Е - mail адреса: ossljivovica@ptt.rs

 

 

ПРИЛОГ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАНовости