Помоћни сајт школе  |   Посетите нас на Фејсбуку  |   Блогови професора

Основна школа Миливоје Боровић
Знање за цео живот!

Тренутно сте овде:

ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО

ОГЛАСИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 12.09.2014.

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова Број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 413-14 од 09.09. 2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Основна школа Миливоје Боровић

Адреса наручиоца:

31312 Мачкат

Интернет страница наручиоца:

www.osmackat.org.rs

Е-mail адреса наручиоца:

оsmackat@ptt.rs

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Радови

 

Кратак опис предмета набавке:

Замена постојећег топловодног котла на чврсто гориво снаге 250кв новим котлом исте топлотне снаге са другим неопходним пратећим  радовима.Радови се изводе у котларници школе у ИО Шљивовица

 

Ознака предмета набавке:

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке

 

 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности         

 

 

Предмет набавке: ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО У ШКОЛИ У ШЉИВОВИЦИ, у   Oсновној школи “Миливоје Боровић“, из Мачкат,.ОРН 45331110

 

Начин преузимања конкурсне документације: На pорталу УЈН  или на интернет страни школе - ПРЕУЗМИ

 

 

Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа понуђена цена

 

 Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се подносе у року за подношење понуда и сматраће се благовременим уколико стигну на адресу наручиоца до 19.09.2014.год. до 12, 00 часова.

 

 

  Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 19.09.2014.год. у 12,30 часа.

 

 

Лице за контакт: Милорад Кнежевић,секретар. службеник за јавне набавке. 

 

                            е-mail адреса: ossljivovica@ptt.rs

 Новости